นายถาวร มูลมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

  บุคลากรในโรงเรียน

 

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  เป้าประสงค์+++ยินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเมืองสรวง+++

 

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

มีครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 21 คน

มีนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3