นายถาวร มูลมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

  บุคลากรในโรงเรียน

 

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  เป้าประสงค์+++ยินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเมืองสรวง+++

บุคคลากรโรงเรียนบ้านเมืองสรวง


นายถาวร มูลมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสรวง


นางศิรินารถ  วงศ์ขุมเงิน
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางบุญชู  ภูครองตา
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางหนูจวน  บุญผาสุก
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางนวลใย  อินทะชัย
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางพิสมัย  เวียงวิเศษ
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางลักษณาวดี  เกตุตากแดด
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา  ประเชิญเชื้อ
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

น.ส.มณเฑียร  จันทร์ขอนแก่น
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางวัลย์ลัดดา  ยางสูง
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางสมบัติ  พืชสิงห์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางจันทจร  แก่นภักดี
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

นางสำเนียง  สุวรรณศรี
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

น.ส.กนกวรรณ์  สิงห์พันธ
ตำแหน่งครู

์นายรพีพงษ์  ศิริพลตั้น
ตำแหน่งครู

นายชลทรัพย์  เวียงวิเศษ
ตำแหน่งครู

นางภัทราพร  เวียงวิเศษ
ตำแหน่งพนักงานราชการครู

นางนุชจรินทร์  ขจรนาด
ครูพี่เลี้ยงเด็ก LD

น.ส.ลักษณ์สุภา เกตุตากแดด
ครูอัตราจ้าง

นางมยุรี  มนตรี
ธุรการ

นายประภาส  โคตะมะ
นักการภารโรง