บุคลากรในโรงเรียน

 

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  เป้าประสงค์+++ยินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเมืองสรวง+++

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 กรกฎคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง นำโดย นายถาวร มูลมะณี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลเมืองสรวง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ดำเนิน โครงการ ป้องกันภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย

วันที่ 20 กรกฎาคม 63

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงขอขอบคุณ พ.ต.อ.นพ นรชาญ ผกก.สภ.เมืองสรวงที่หมอบหมายให้ พ.ต.ท.รัศมี ศรีวิจารณ์
สวป.เมืองสรวง พร้อมชุดจิตอาสาสภ.เมืองสรวงร่วมกับ
ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองสรวงพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

วันที่่ 16 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง ได้ทำการคัดเลือกประธานสภานักเรียน

วารสารฉบับที่ 13/2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


โรงเรียนบ้านเมืองสรวงรับการนิเทศการเปิดภาคเรียน
จากท่านศึกษานิเทศก์วราภรณ์  มูลมณี เพื่อดูแลความเรียบร้อย ในการเปิดเรียน วันแรกของเทอมที่ 1/ 2563

วารสารฉบับที่ 12/2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง ขอขอบคุณ รพสต.บ้านผำที่มาทำการฉีดพ่นยากำจัดยุงในวันก่อนเปิดภาคเรียน และขอบคุณเทศบาลตำบลเมืองสรวง ที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

วารสารฉบับที่ 11/2563
วันที่ 2 มิถุนายน 2563

นายถาวร มูลมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสรวง
ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมหารือเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วารสารฉบับที่ 10/2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงต้อนรับคณะนิเทศติดตาม
การประเมินผลการทดลองการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล (DLTV)ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วารสารฉบับที่ 9/2563
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

วารสารฉบับที่ 8/2563
วันที่ 13 มีนาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงจัดกิจกรรม พิธีขอขมา
คูบา -อาจารย์ อำลาสถาบัน ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3

วารสารฉบับที่ 7/2563
วันที่ 12 มีนาคม 2563

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ตรวจติดตามและประเมินผลและดำเนินการ
ของโรงเรียนบ้านเมืองสรวง

วารสารฉบับที่ 6/2563
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของนักเรียนชั้น ม.1-3 ณ จังหวัดบุรีรัมและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วารสารฉบับที่ 5/2563

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562
ณ ค่ายลูกเสือลำปาว จังหวัดกาฬสินธ์

วารสารฉบับที่ 4/2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลเมืองสรวงจัดโครงการป้องกันและ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองสรวง

วารสารฉบับที่ 3/2563
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงจัดกิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสำรอง

วารสารฉบับที่ 2/2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงได้จัดโครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

วารสารฉบับที่ 1/2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงได้จักการสอบ Pre O-NET
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3